top of page
טופס הגשת מועמדות
המגזר אליו את/ה משתייכ/ת
אורח חיים
תחום עיסוק
כיצד נודע לך על תכנית זו של קולות?
טופס הגשת מועמדות
תחום עיסוק
אורח חיים
המגזר אליו את/ה משתייכ/ת
תוכנית עמיתים תכלול בין היתר, הכנת תוצר יישומי השואב השראה מתכני הלימוד באחד מהמסלולים הבאים. אנא בחר.י מסלול בו תרצה.י
כיצד נודע לך על תכנית זו של קולות?
bottom of page