top of page

מובילי חינוך ורווחה בשלטון המקומי

 התכנית למנהלות ולמנהלי אגפי חינוך ורווחה
ברשויות המקומיות

תשפ"ב

תכנית מובילי חינוך ורווחה בשלטון המקומי, התכנית למנהלות ולמנהלי אגפי חינוך ורווחה, מזמינה נושאי/ות תפקידים אלה להתמודד עם אתגרים מרכזיים משולחן העבודה באמצעות לימוד מעמיק בסגנון בית מדרשי. הלימוד מתבסס על מקורות מארון הספרים היהודי, ומשלב טקסטים נוספים ממקורות האסלאם וההגות הכללית, העוסקים בתחומים הרלוונטיים לתפקידי המנהלים. התוכנית כוללת מסע לימודי של ארבעה ימים בישראל, הכרות עם פרויקטים בתחומי החינוך והרווחה ואתרים משמעותיים.

המחזור הרביעי של התוכנית למנהלות ולמנהלי אגפי חינוך ורווחה, נבנה על בסיס הניסיון המצטבר מהמחזורים הקודמים, מעבודה נרחבת עם הדרג הבכיר של השלטון המקומי, ומשנים רבות של עיסוק בתחומי חינוך ורווחה. אנו מאמינים כי תחומי החינוך והרווחה הינם בעלי השפעה משמעותית על חייו וחייה של כל תושב ותושבת, ובפרט על חייהן של אוכלוסיות מוחלשות. נושאים רבים בין תחומי העיסוק הללו משיקים זה לזה, ויצירת חיבורים רעיוניים ושיתופי פעולה ביניהם, הינם משמעותיים לשיפור חיי התושבים.

התוכנית מוכרת לגמול השתלמות למנהלי/ות
אגפי חינוך ורווחה ברשויות המקומיות

מטרות המסע  הלימודי בישראל

מטרות התכנית

 • חיזוק יסודות המנהיגות האישיים
  של המשתתפים וחשיבה מפתחת חזון
 • פיתוח פרקטיקות ונורמות מקצועיות המקדמות חברת מופת
 • חשיפה לארון הספרים היהודי
  ככלי עבודה סביב אתגרים משותפים
 • יצירת בסיס לשיתופי פעולה
  בין חברי הקבוצה ובינם לבין רשת בוגרי קולות
 • היכרות עם פרויקטים מקומיים הקשורים בחינוך ורווחה, בדגש על ממשקים משותפים.

 • פיתוח תהליך זהותי מעמיק ועיסוק באתגרים אישיים ולאומיים הקשורים בזהות יהודית וישראלית, על גווניהן.

 • היכרות עם פרויקטים מקומיים הקשורים בחינוך ורווחה

 • פיתוח הרשתיות הפנים-קבוצתית
  חיזוק הקשר בין חברי הקבוצה.

מסגרת התוכנית

בין האתגרים שידונו בתוכנית

 • יצירת שיח בונה – שפה, דיבור
  ותרבות של מחלוקת ככלי עבודה

 • צמצום פערים – דילמות וסוגיות בפערים חברתיים

 • חלוקת משאבים –עקרונות,
  שיקולים ואינטרסים בחלוקת משאבים

 • נקודות השקה בין חינוך לרווחה –אתגרים בעבודה משותפת, ובסיס ערכי ומעשי לשיתופי פעולה

 • 10 מפגשי לימוד בימי ראשון בין השעות 18:30-15:00,
  אחת לשבועיים, החל מסוף אוקטובר 2021 ועד תחילת יולי 2022
 • סמינר שישי-שבת בתנאי כלכלה מלאים
 • יום סיור מלא
 • מסע לימודי של ארבעה ימים
 • מפגשי הלימוד יתקיימו בבית המדרש קולות, בלוד

תהליך המיון

שלב א': מילוי שאלון הרשמה, בצירוף קו"ח ותמונת פנים.
שלב ב': השתתפות במפגש מדגים.
מפגשים מדגימים יתקיימו באופן מקוון במועדים הבאים:
אפשרות ראשונה: 11.7, ב' באב, 19:30-17:00.
אפשרות שנייה: 27.7, י"ח באב, 17:30-15:00.
שלב ג': שיחה אישית

לכל שלב יזומנו המועמדים המתאימים ביותר מהשלב הקודם.

הודעות סופיות ימסרו למועמדים בתחילת ספטמבר.

עלות התכנית

עלות סמלית מסובסדת לכלל מרכיבי התוכנית הינה 5,500 ש"ח

תנאים הכרחיים להשתתפות

 • התוכנית מיועדת למנהלי אגפי חינוך ואגפי רווחה בכל הרשויות המקומיות בישראל

 • התכנית דורשת רצון ויכולת לקשב, דיאלוג, העמקה ולמידה

 • נדרשת השתתפות מלאה בכל מפגשי התוכנית

הנחייה

מנחת הקבוצה היא אילנה ביטון. אילנה מנחה בתכניות המובילים בשלטון המקומי של קולות וכן מנחה צוותי ניהול ברשויות שונות. היא בוגרת תכנית 'תהודה' למנהיגות יהודית – חברתית, מטעם קולות והמדרשה באורנים. בעברה, עבדה בחברה להגנת הטבע, בהדרכה ובעבודה קהילתית. כמו כן, הנחתה קבוצות לימוד לנוער ומבוגרים בתחום הזהות היהודית בעמותת 'עתיד – במידבר' במסגרת תוכנית 'מורשה' של כי"ח, ריכזה את מחוז הדרום והייתה אחראית על הכשרת המנחים. מנחה בתכנית בארי, מחוז דרום. נשואה למיכאל ואמא לחמישה.

bottom of page