top of page

קולות בשלטון המקומי

מה זה "קולות בארגון" ולמה אנחנו צריכים את זה?
"קולות בארגון" הוא תהליך עומק שעוברים מקבלי ההחלטות הרלבנטיים בארגונים וחברות במטרה לקדם משמעותית את התמודדותם עם מגוון סוגיות ואתגרים המשמעותיים להצלחתם. התהליך נותן מענה לאתגרים הבאים: הבנת מהות הארגון ומושגי היסוד שלו, דילמות אתיות וערכיות, בניית אמון, תקשורת פנים ארגונית ואיכות עבודת הצוות, פיתוח חשיבה פנים-ארגונית מפרה, פיתוח המדיניות החברתית של הארגון, הבנת החברה הישראלית, הקשר בין החזון לנעשה בשטח.
...

bottom of page