top of page
bckground parashatldpi.png

הליווי האישי שלו בחממה עם המנחה שלמה פוקס, עוסק מחד בדילמות ובאתגרים שלו כסגן ראש עיר- כגון משילות ודילמות בחברה רב-תרבותית ומאידך בביטוי הראוי שהמועדים על לוח השנה היהודי עשויים לקבל בקונטקסט הלודאי. זוהי הזדמנות מיוחדת לקולות להמחיש את חלק מעמודי קולות במציאות ישראלית חיה ומאתגרת.

"אני רואה איך מיד השפה של קולות הפכה להיות נוכחת בעבודתי, בקרב הצוות שלי, במענה לפניות הציבור ובקרב קולגות שלי שהיו כאן בזמן המפגשים עם המנחה שלי, שלמה פוקס. זה נוכח מאוד בשפה שלי היום, גם הציבורית וגם האישית."

וסרמן לומד.jpg
אביב וסרמן.jpg

אביב וסרמן

עו"ד אביב וסרמן, כיהן בזמן לימודיו כסגן ראש העיר לוד, אחת הערים המאתגרות בישראל, המתאפיינת באוכלוסיה מעורבת, יהודית-ערבית, ובאוכלוסיה יהודית מגוונת.

bottom of page