top of page
bckground parashatldpi.png

במסגרת הליווי האישי שלו בחממה עם המנחה דודו ליברמן, מתמקד יואל בסוגיית המוביל העסקי כמנהיג חברתי.


"הלימוד העמיק אצלי את התובנות ביחס לאחריות החברתית העמוקה הרובצת לפתחו של המנהיג העסקי. את הגישה לפיה מנהיג עסקי הוא בראש ובראשונה מנהיג חברתי, ושכלכלה בריאה היא כלכלה הפועלת בשירות החברה, ולא עושה בה שימוש לצרכיה. הלימוד עם המנחה שלי, הקריאה במקורות היהדות, והפרשנות שלהם באספקלריה של מציאות חיינו, עזר לי למקם את עצמי במרחב ולהבין שהשליחות שלי, נועדה בין היתר, לבסס תובנות אלו במרחב העסקי והחברתי. לבסס את העמדה לפיה חזון עסקי לעולם לא יכול להיות מנוגד לחזון חברתי, כי אם לפעול בשירות החזון החברתי, ושלנו אנשי העסקים מוטלת האחריות, בדיבור, ובעיקר במעשה, להגשים תובנות אלה במציאות העסקית והחברתית."

יואל חשין.jpg

יואל חשין

יואל חשין הוא יו"ר קבוצת 2B, יו"ר קרן ההשקעות בהיי-טק "2B Angels" וקרן השקעות האימפקט "2B-Community".

bottom of page