top of page
bckground parashatldpi.png

עדי גושפנץ, מפקדת קורס "יעוד ויחוד" במדרשה הצבאית לחינוך בצה"ל, עוסק בכשירות הערכית של מפקדים ומטרתו העצמת התפיסה הפיקודית-חינוכית בקרב מפקדים. הקורס שם במרכזו שאלות של זהות, ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותפקידו של צה"ל כצבא העם. הקורס מהווה תנאי לדרגת הרב סרן בצה"ל.


בליווי האישי בחממה עם המנחה דודו ליברמן, עוסקת עדי בשאלות יסוד של התכנים החינוכיים הרלוונטים לעבודתה המקצועית, ובהם 'כבוד האדם' על היבטיו השונים, יצירת מערכת דיאלוגית בתוך יחסי היררכיה, מודלים של פיקוד והובלה ועוד, זאת באמצעות מתודה בית מדרשית. העיסוק בשאלות אלו הן בהיבט התוכני-ערכי והן בהיבט הצורני של המתודולוגיה הבית מדרשית מאפשר קבלת כלים חדשים לעבודה והעמקת התפיסה החינוכית.

"כל התהליך של 'החממה' הוא כל כך ייחודי, יוצא דופן ולא מובן מאליו. תהליך העצמה גם של האדם וגם של האדם בתפקיד. מה שחשוב לי הוא העיסוק הערכי בשאלות שאני עוסקת בהן, קבלת כלים חדשים.
בחממה בחרתי לעסוק בשאלת ערך האדם, כפי שניבטת מתוך ארון הספרים היהודי מהתלמוד ועד הוגי הציונות, בין בן גוריון ליגאל אלון, בין התפיסה הפרטיקולרית היהודית לזו האוניברסלית.
מבחינתי 'החממה' מאפשרת לי להעמיק את היסודות החינוכיים שלי ולשאול שאלות חדשות, זה מנטורינג אמיתי. המתודה הבית מדרשית השמה במרכזה את השאלה כמחוללת הינה כלי משמעותי בעשייה החינוכית שלי על כל רבדיה."

עדי גושפנץ.jpg

עדי גושפנץ

מפקדת קורס "יעוד ויחוד" בצה"ל

bottom of page