top of page
bckground parashatldpi.png

חוסן לאומי

בתחום החוסן הלאומי עובדת החממה עם גופים בכירים בכוחות הביטחון, משטרת ישראל, משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה.


התחום פותח בחממה במטרה לסייע לגופי החשיבה והאסטרטגיה הבכירים בשדה הבטחוני והמדיני להתמודד עם האתגרים המורכבים בעבודתם ולהעצים את כושר העמידה של מדינת ישראל אל מול האתגרים העומדים בפניה.


שיטת העבודה מבוססת על תוכנית לימוד בהתאמה אישית, הנעה 'ממעשה ללימוד למעשה' (practice to study to practice). האתגרים מוגדרים על ידי היחיד או הארגון ואליהם מותאמים מקורות יהודיים המהווים בסיס ללמידה. הלימוד והדיאלוג שמתפתח במעבר בין הטקסט לנושא המטופל, הן באמצעות מתודת החשיבה הבית מדרשית והן בהיבט התוכני-ערכי, מאפשרים בחינה מחודשת ומסגור מחדש (ריפריימינג) של האתגרים ודרכי הפעולה.


המתודולוגיה הייחודית שפותחה בחממה מאפשרת לפתח כלי חשיבה מקצועיים וגישות חדשות לפעולה לצורך התמודדות יעילה וערכית יותר עם האתגרים המוגדרים.

bottom of page