top of page
bckground parashatldpi.png

ציונות 2000

ציונות 2000.jpg

ציונות 2000 הינה עמותה לשינוי חברתי, אשר הוקמה בשנת 1995 בראשות איש העסקים רוני דואק במטרה לפתח תרבות של אחריות חברתית אישית וארגונית. תחום עסקים למען הקהילה (על"ה) בציונות 2000 ליווה ומלווה מאות חברות עסקיות לקידום אחריות חברתית.

ציונות 2000 פועלת מתוך הכרה שלמגזר העסקי יש תפקיד מרכזי בצמצום פערים חברתיים בישראל.

החברה הישראלית מתמודדת עם סוגיות כלכליות, חברתיות וערכיות רבות ולעסקים תפקיד מרכזי בהתמודדויות אלו. למיקסום ההשפעה החברתית של עסקים על צמצום פערים חברתיים נדרשת התפתחות, מפעולות ברובד הפילנתרופיה התאגידית, לפעולות והשפעה באמצעות פעולות הליבה:

 • בתעסוקה (Diversity and Inclusion) – גיוון והכללה: העסקה וקידום חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלויות, אנשים מבוגרים ויוצאי אתיופיה.

 • רכש אחראי- הגדלת הרכש מעסקים קטנים, עסקים בפריפריה, מקומיים, חברתיים ועסקים בבעלות מיעוטים, חיזוק ספקים ועוד.

 • גיוון במוצרים ושירותים- הנגשת מוצרים ושירותים לאוכלוסיות חלשות.

צוות 'עסקים למען הקהילה' מלווה עשרות חברות עסקיות, הלכה למעשה, בפיתוח התודעה הארגונית המותאמת לשפה ולתרבות הייחודית לצד שינוי בפועל של ההתנהלות, הפעולות וההישגים בליבה.

הצטרפנו לפעילות החממה במטרה להרחיב ולפתח רובדי שיח ושפה נוספים עם מנהלים במגזר העסקי הנוגעים לתפקידם בצמצום פערים חברתיים באמצעות פעילות הליבה של העסק.

גיבשנו קבוצה של אנשי עסקים ואנשי צוות ציונות 2000 ובהנחייתו של ליאור טל עסקנו, באמצעות שיח ולימוד טקסטים יהודים ואוניברסליים, בהיבטים יישומים בממשק הכלכלי חברתי, ובסוגיות העולות מהרחבת ההשפעה של עסקים. כך לדוגמא דנו בשאלות:

 • האם תפקיד העסקים בצמצום פערים חברתיים או בצמצום עוני?

 • ערבות הדדית – וביטוייה המעשים בעסקים

 • היבטים בעשיה הארגונית שהם לשמה ושלא לשמה?

 • למי אני נותן דין וחשבון במרחב העסקי?

 • תפיסות המשלבות שיח חברתי וכלכלי- מנהל הומניסטי, עבודה שכירה והון, צדק כהוגנות.

כתוצר של מפגשים אלו ומתוך הבנה כי השפעה חברתית כלכלית דורשת מנהיגות עסקית וחברתית של מנהלים המשכנו בקיום ימי למידה עם מנכ"לים נוספים בהנחיית ליאור טל. בחנו את השאלות:

 • האם מנהל עסקי הוא בהכרח גם מנהיג חברתי?

 • מה הם ביטוייה של מנהיגות חברתית בקרב מנהלים עסקיים?

 • מנהיגות חברתית – עמדה נבחרת או עמדה כפויה?

 • סוגיות במרחב הניהול העסקי המתייחסות למושג החסד, צדק וצדקה ועוד.

במהלך זה גובשו שיח ושפה אפקטיבית המקדמת תפיסה של מנהל עסקי כמנהיג חברתי. בעזרת כלים אלו נמשיך להטמיע הלכה למעשה מול מנכ"לים בעסקים מודעות ופעולות המקדמות אחריות בליבה בעסקים תוך ביטוי של מנהיגות עסקית חברתית .

bottom of page