top of page

קולות ברשויות המקומיות - להתמודד עם אתגרי הרשות והצוות באמצעות שיטת TBL

צרו קשר - קולות בארגון

Thanks for submitting!

 
מה זה "קולות ברשויות המקומיות" ולמה אנחנו צריכים את זה?
"קולות ברשויות המקומיות" הוא תהליך עומק שעוברים מקבלי ההחלטות הרלבנטיים ברשות, נבחרי הציבור או הצוות המקצועי הבכיר, במטרה לקדם משמעותית את התמודדותם עם מגוון סוגיות ואתגרים המשמעותיים להצלחתם והצלחת הרשות. התהליך נותן מענה לאתגרים מגוונים ובהם: הבנת עומק של חזון הרשות, שיפור משמעותי בתקשורת הפנים ארגונית ובאיכות עבודת הצוות, הפיכת מחלוקות ברשות ובצוות למשאב, פיתוח המדיניות החינוכית והחברתית של ...

bottom of page