top of page

שבעת עמודי קולות

מהו מסמך העמודים?...

עמודי קולות הם תחומי חיים שבהם יכולה להיות ליהדות תרומה ייחודית ליצירת חברה בריאה, ערכית ובעלת משמעות במאה ה-21. העמודים מהווים את בסיס החזון שלנו לדמותה של החברה הישראלית, וכן מהווים נדבך יסודי בתכני הלימוד במגוון הקבוצות בקולות. מסמך העמודים נוצר על-ידי צוותי מנחים בקולות ומתחדש אחת לכמה שנים על ידם.

העמודים על רגל אחת

קולות מבקשת לתרום ליצירת חברה ערכית ורבת פנים, נטועה בעבר, רואה פני אדם וצופה אל העתיד. חברה שכזו מחוברת לשורשי זהותה וניזונה מתורת ותרבות ישראל. זו חברה אשר מטפחת הלכה למעשה את יסוד הברית והערבות ההדדית ורואה כל אדם כנברא בצלם וכבעל יכולת השתנות ותיקון. בחברה זו יש דיבור בונה ויוצר הפוגש בפני הזולת, והיא מקיימת תרבות של מחלוקת שבליבה דיאלוג רגיש ומכיל. חברה שכזו מושרשת עמוקות בארץ ורואה בריבונות משום אחריות מוסרית רמת מעלה.

homePageElement02.png

שבעת העמודים

צלם אלוהים

homePageElement02.png

תורת ישראל רואה כל אדם כמי שנברא/ה בצלם אלהים. רעיון עמוק זה מלמד כי בכל אדם יש מימד של אינסופיות ופוטנציאל להתפתחות רוחנית וליצירה. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה שבה מתקיימת תפיסה זו של שוויון ערך האדם ומימוש יכולותיו. בחברה זו אדם נושא באחריות עמוקה כלפי זולתו מעצם היות שניהם נבראים בצלם, ומתייחסים בה לכל אדם כמקדש-מעט. תפיסה זו טומנת בחובה את זכויותיו וחובותיו של אדם כלפי עצמו וכלפי זולתו כחלק משותפותו בתיקון העולם.

דיבור

המסורת היהודית רואה ביכולת הדיבור של האדם ביטוי למהותו הייחודית. בכוח הדיבור טמונות יכולות של האדם לבנות ואף להרוס, לטעת משמעות אך גם לחבל בה. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה המודעת לכוחו של הדיבור, חברה שמתרחקת מדיבור ציני ופוגעני וממופעים שונים של לשון הרע, חברה המטפחת דיבור שיש בו אמת ורכות, דיבור נושא משמעות, דיבור של אינטימיות ודיאלוג. דיבור זה מהווה בסיס לתקשורת בריאה המחייבת הקשבה עמוקה למה שנאמר במילים ולמה שמובע בלשונות בלא מילים.

תרבות של מחלוקת

התרבות היהודית נוצרה והתפתחה דרך קיומן של מחלוקות, ורואה בהן הזדמנות מיוחדת ליצירה ולצמיחה של יחיד ושל חברה. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה הרואה חשיבות בקיומן של מחלוקות בתוכה, ואשר אינה מאוימת על ידן אלא צומחת מתוכן. זו חברה שחוסנה נמדד ביכולתה להכיל את דעותיו של האחר, לגדול מתוך הדיון עמו, ולתת לו ביטוי גם תוך ויכוח נוקב. בחברה מעין זו הופכת המחלוקת מנטל למשאב ותורמת לחיזוק הערבות ההדדית.

ערבות הדדית והיחס לאחר/ת

במקורות היהדות מתואר האדם כמי שנמצא במערכת יחסי גומלין מחייבים בכל מעגלי השייכות שלו, ממשפחתו ועד לאנושות כולה, ובתוכם: קהילה, עם, חברה ומדינה. המסורת מכוונת אותנו לפעול באהבה כלפי הקרוב, בבחינת "ואהבת לרעך כמוך", וכלפי האחר, הגר, בבחינת "ואהבת לו כמוך". אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה בה נראה את פני הזולת ונפעל מתוך תודעה של אחריות, רעות ואהבה. חברה שכזו מטפחת את יסוד הברית בין החברות והחברים בה, הערבים זה בזה. חברה זו תיבחן במיוחד בדאגתה לחלשים שבה, ותראה עצמה אחראית לסיפוק מחסורם הנפשי, הגופני והחומרי. חברה שכזו תדע לשלב את אחריותה פנימה עם מחויבות לתיקון עולם.

תיקון ותשובה

התפיסה היהודית רואה את מסע חייו של האדם כתהליך התפתחות תמידי, הקורא לתיקון ושיבה לדרך הישר והטוב. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה המעודדת את האדם להתפתח מתוך טעויותיו, נפילותיו והשברים שעבר. חברה שכזו פועלת להשגת תיקון אישי וחברתי על ידי התבוננות האדם במעשיו ובהתנהלות החברה סביבו, תוך העצמת יכולתו להכיר בטעויות וכשלים, להכיל את משברי החיים ולהיבנות מתוכם, וזאת תוך ביסוס האמונה כי ניתן ליצור מציאות חדשה, מתוקנת ומיטיבה יותר.

בעלות, קניין וכוח

homePageElement02.png

מקורות ישראל מכירים באחריות הגדולה שמתלווה לקניין ולבעלות, והם קוראים לנו להפעיל בצורה מושכלת ורגישה את הכוח שבידינו. אנו מבקשים לתרום ליצירתה של חברה בה היחס לכסף ולקניינים מאופיין בתודעה של ענווה ושליחות. בחברה שכזו אחיזה ובעלות כוללות בתוכן את היכולת לשמוט והרצון להעניק, ואשר ברכת השפע מתחלקת בה בין כל בנות ובני החברה. בחברה זו משתמש השלטון בכוח שבידיו בעדינות וזהירות, ופועל למען השרשת חיינו בארץ מתוך תפיסה הרואה בריבונות משום אחריות מוסרית רמת מעלה.

העמוד השביעי

זהו המקום בו אנו שומטים ומזמינים כל אחת ואחד מכם ליצור עמוד שנובע ממקורות התרבות והרוח שלכם, ואשר יש בו לתרום לעיצובה של החברה בימינו.

bottom of page