top of page

שולחנות עבודה

שולחן העבודה הוא קבוצת חשיבה ממוקדת, בת 3-6 מפגשים,
הנבנית סביב אתגר או דילמה מקצועית של יו"ר השולחן.
במסגרת השולחן מתקיים לימוד בית מדרשי בהנחיית מנחה/ת קולות
המותאם באופן ייחודי לנושא השולחן ומכוון תוצר יישומי.

יו"ר השולחן הוא בוגר/ת קולות,
אשר האתגר ממוקד בליבת עשייתו/ה החברתית ו/או המקצועית.
כינוס יתר חברי השולחן יתבצע בהתאם לסוגיה הנבחרת,
כאשר באפשרות היו"ר להציע משתתפים נוספים, שאינם בוגרי קולות.

 

להגשת בקשה להקמת שולחן עבודה

 

ניתן להיעזר בנו לצרכי לרישות עם בוגרים/ות בפרופיל מסויים
גם שלא במתכונת זו וללא ליווי מנחה באמצעות פניה ל- kolot@kolot.info.

שולחנות עבודה

בלכתך בדרך - עיצוב טקס יום הזיכרון לנספים בדרך מאתיופיה לסודן

יו"ר השולחן: נטע כפרי ודפני מיושוב, מנחה: תדהר גוטמן

איך בונים ספינה - 

הנעת אנשים לפעולה

יו"ר השולחן: ינון שרז, מנחה: צבי גילת

bottom of page